Kişisel Verilerin Korunması

Cenal Elektrik Üretim A.Ş olarak kişisel verilerin korunması, şirketimizin en önemli politikası ve öncelikleri arasında olup Veri Sorumlusu sıfatıyla, Cenal Elektrik Üretim A.Ş olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında olması ve bu kanuna uygun şekilde işlenerek saklanması hususlarına önem vermekteyiz. Şirketimizce kimlerin ve hangi amaçla kişisel verilerin işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel verilerin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve İlgili Kişinin Hakları başlıklı 11. maddesi gereğince sayılan haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalar aşağıdadır.

Kişisel Veri Nedir ?

Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, SGK numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri niteliğindedir.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 ve 6.maddelerine uygun şekilde;

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

· Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

· Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

· Kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,

· Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,

· Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bu koşulların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirketimiz kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşliyoruz ?

Yukarıda belirtilen koşullara uygun şekilde Şirketimiz tarafından;

a) Şirket ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek ve bu ticari faaliyet doğrultusunda oluşan şirket içi iş süreçlerinin yönetimi amacıyla,

b) İnsan Kaynakları Departmanımızın çalışmalarının yürütülmesi çerçevesinde,

- İş başvurularının alınabilmesi ve değerlendirilebilmesi,

- Çalışanların kanundan ve hizmet sözleşmesinden doğan hakları gereği şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

- İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

d) Şirketimizin ticari stratejilerinin uygulanması konusunda,

- Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim ve pazar araştırması aktiviteleri, satın alma operasyonları, üretim ve kalite süreçleri ve operasyonları,

- Şirket içi sistem ve uygulamaların yönetimi operasyonları,

e) Şirketimizle ticari, iş, hizmet akdi ve/veya herhangi başka bir sebeple temas kuran kişilerin sağlık, hukuki ve ticari güvenliklerinin korunması konusunda

- Ziyaretçi kayıtlarının temini,

- Şirketin fiziki ortamında güvenliğinin sağlanması,

- Şirketimizin taraf olduğu hukuki işlerin takibinin yapılabilmesi, yasa gereği resmi kurumlara gerekli bildirimlerin yapılabilmesi,

Ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaçlarla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama ve Saklama Yöntemlerimiz

Kişisel verileriniz, otomatik ya da manuel yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin uygun ve güvenli şekilde saklanmaları, yetkisiz erişime maruz kalmamaları,

hasar ve zarar görmemeleri amacıyla gereken tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile

işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.

Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVK Kanunu’nun 8.ve 9. Maddelerine uygun olarak Şirketimiz kişisel verileri,

iş ortaklığının kurulma amacını yerine getirme amacıyla İş Ortaklarına,

Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için dışardan temin ettiği ürün ve hizmetler sebebiyle Tedarikçilerimize,

Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken iştiraklerinin de katılımının gerekebilmesi sebebiyle İştirakçilerimize,

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi maksadıyla oluşturulması zorunlu olan stratejilerin temini amacıyla Hissedarlarımıza,

diğer kanunlar tarafından zorunlu olması sebebiyle ve talep eden kurumun hukuki yetkisi dahilinde olmak kaydıyla ve talep edilen amaçla sınırlı olarak Yetkili Kamu/Özel Kurum ve Kuruluşlar ve gerçek kişilere,

Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın,

yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarmaktadır.

Haklarınızın Kullanılması

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekaletname olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarını yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,

güvenli elektronik imza,

mobil imza veya daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletebileceklerdir.

Posta Adresi: Zeytinlik Mah. 278.Sokak No:1 Karabiga Biga/ÇANAKKALE

Elektronik Posta Adresi: info@cenal.com.tr

KEP adresi: Cenal.@hs.01.kep.tr

Kişisel veri sahipleri tarafından Şirketimize iletilen talep ve başvurular en geç 30 gün içinde yanıtlanacaktır.

Yasa gereği, Şirketimizin talepte bulunandan ek bilgi talep etme hakkı ve maliyet gerektirmesi halinde maliyeti talep edene yükleme hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin verdiği yanıta karşı kişisel veri sahibinin KVK Kanunu gereği süresi içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı mevcuttur.

...