Bacagazı Emisyon Değerlerimiz

>

Yaptığımız yatırımların karşılığı olarak standartların çok altında emisyon salınımı ile sektörümüzde “çevreci işletmecilik” tanımını daha ileriye taşımak için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz 2 yıl için, 7/24 kayıt altında olan ve bakanlığa sürekli anlık veri paylaşımı yapan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) ortalama değerlerimizin ulusal mevzuat standartları ile olan karşılaştırması aşağıdaki tabloda görülebilir.

2018*

CO: 23 mg/Nm3Ulusal Sınır Değer 200 mg/Nm3
SO2: 41 mg/Nm3Ulusal Sınır Değer 200 mg/Nm3
Toz: 7 mg/Nm3Ulusal Sınır Değer 30 mg/Nm3
* Rakamlar yaklaşık ortalama değerlerdir. Resmi işlemlerde kullanılamaz.

2019*

CO: 17 mg/Nm3Ulusal Sınır Değer 200 mg/Nm3
SO2: 22 mg/Nm3Ulusal Sınır Değer 200 mg/Nm3
Toz: 10 mg/Nm3Ulusal Sınır Değer 30 mg/Nm3
* Rakamlar yaklaşık ortalama değerlerdir. Resmi işlemlerde kullanılamaz.

Çevre Yönetim Sistemi - ISO 14001

İşletmemiz hayata geçirilirken çevresel etkiler en başta planlanmış; sürdürebilir bir gelecek ve yaşanabilir bir dünya dengesi arasında en doğru pozisyon aranmıştır. Bu yaklaşımımızı işletmenin tasarım aşamasına yansıtmaya özen gösterdik. Yarınlarda yaşanabilir bir dünyanın var olabilmesine katkıda bulunabilmek için, kendi işletmemizin tasarım aşamasından başlayarak bir dizi çevresel yatırımlar yaptık.

CENAL Elektrik Üretim A.Ş. olarak 2019 yılı içerisinde başladığımız Entegre Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarımızın bir paydaşı olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarını, yine aynı yılın son çeyreğinde olgunlaştırarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) aracılığı ile belgelendirdik.

Yasal ve diğer gereklilikler çerçevesinde, sektördeki başarımızı korumak ve daha ileriye taşımak için;

 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Çevre koruma bilincine sahip olmayı, bu konuda üretim ve sonrası hizmetlerimizde kirliliğin kaynağında önlenmesini sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yasal mevzuatları yakından takip ederek; çevre dostu üretim gerçekleştirmeyi,
 • Çevre, risklerini belirleyerek yüksek risklerin düşürülmesi için gerekli çalışmalar yapmayı,
 • Organizasyon sistemimizin tamamında çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin etkin rol ve katılımını sağlamayı,
 • Bütün bunlar için Çevre Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirerek geliştirmeyi ve devamlılığını sağlamayı,

taahhüt ettik.

Bunları başarabilmenin yolu olarak üretim süreçlerimizin tamamında canlı ve cansız tüm yaşam alanları üzerindeki etkilerimizin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmasını kontrol altında tutabilmek için sürekli kontrol ve izleme mekanizmalarını hayata geçirdik.

İşletmemiz yapısı itibariyle son ürün olarak yalnızca elektrik üretmektedir. Toplam üretimin temel girdisi de kömürdür. Bu açıdan baktığımızda işletmenin kömürü elektriğe dönüştürme sürecinde birçok basamakta çevresel hassasiyetler noktasında göz önünde bulundurulması gereken nokta mevcuttur.

Kömür yakıtlı enerji santrali işletmeciliği küresel anlamda standartlaşmış birçok uygulamaya sahiptir. Ekonomik nedenler ve rekabet edebilme kapasitesinin zarar görmemesi için de bu standartların dışına çıkmak çok da kolay değildir. Ancak söz konusu çevresel hassasiyetler olduğunda bu standartları zorlayarak yenilikçi ve uygulanabilir sistemlere sahip olmak işletmemiz için önemliydi. Bizler de bu yaklaşımımızı işletmenin tasarım aşamasına yansıtmaya özen gösterdik. Yarınlarda yaşanabilir bir dünyanın var olabilmesine katkıda bulunabilmek için, kendi işletmemizin tasarım aşamasından başlayarak bir dizi çevresel yatırımlar yaptık.

24

Saat

Sürekli Emisyon ve Sürekli Atıksu İzleme

80

Noktada

Emisyon ve İmisyon Kontrolü

13

Noktada

Yüzeysel ve Yeraltı Su Kalitesi Kontrolü

360

Derece

Çevresel İzleme ve Kontrol

Çevresel Önlem ve Kontroller

 • 01 Kömür Transfer Sistemleri

  İşletme içerisindeki kömür hatlarımızın tamamı atmosfere kapalı olarak tasarımlanmıştır. Bu şekilde kaynak kaybı ve çevresel etkiler azaltılmıştır. Bunun dışında tüm hatlar boyunca ellinin üzerinde farklı noktada konumlandırılmış olan Dust Collector’ler ile oluşan kömür tozuması toplanarak tekrar sisteme dahil edilmektedir. Yine bu uygulama da çevresel etkilerinin azaltılması ve kaynakların verimli kullanımı açısından önemlidir.

 • İşletmemiz Türkiye’nin ilk ve tek ultra süper kritik kömür yakıtlı enerji santralidir. En kısa anlatımıyla kömür kaynağını enerjiye çevirmekte kullanabileceğiniz en verimli santral modeline sahibiz. Bu durum eşdeğer enerji üretiminde diğer santrallere göre daha az yakıt (doğal kaynak) tüketimi ve çok daha az atık oluşumuna neden olmaktadır. Seçmiş olduğumuz kazan tipi ile yüksek verimli yanmayı sağlarken bir yandan da eksik yanma ürünü atık gazları da minimize etmekteyiz. Bunun dışında ürettiğimiz buharı geri devir ve tekrar ısıtma yolları ile sistem içerisinde çok daha uzun süre kullanarak çok düşük ısılardaki soğumuş buhardan bile elektrik üretimi sağlayan jeneratör sistemleri tasarımlarımız ile de elimizdeki kaynakları maksimum kullanabilmekteyiz.

 • Yanma sonucu oluşan baca gazlarında NOx salınımını önlemek için DeNOx sistemi kullanılmakta ve nihai çıkış olarak su ve azot gazına dönüşüm sağlanarak atmosferdeki kirletici yükü azaltılmaktadır.

 • Baca gazı arıtım uygulamalarında yüksek SO2 tutma verimliliği, daha düşük atık üretimi ve sürdürülebilir çevresel etkileri sebebiyle klasik yöntemlerden farklı bir arıtma modeli tercih ettik. Dünyada örnekleri yapılmış olmakla birlikte Türkiye’de bizim dışımızda yalnızca bir santralde bulunan Deniz Suyu Kükürt Giderim Sistemi (Seawater Flue Gas Desulfurization) ile SO2 uzaklaştırması yapmaktayız. Böylece hem yüksek bacagazı arıtım verimi elde edilirken hem de klasik yöntemlere göre arıtma sonrası atık oluşumu neredeyse sıfıra indirilmiş olur.

 • İşletme tasarımında baca gazında yer alan külü %99,9 mertebesinde tutabilme kapasitesine sahip elektrostatik filtreler planlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Tüm kül transfer hatları pnomatik ve atmosfere kapalı olarak inşa edilmiştir. Bu sayede baca gazında yer alan külün tamamına yakını tutulmaktadır ve atmosferde yaratabileceği kısa ve uzun vadeli etkileri önlenmiştir. İşletmemizde kül bir atık değil yan üründür. İşletmeye geçtikten çok kısa bir süre sonrasında külün yan ürün olarak kullanımına ilişkin belgelendirme sürecini tamamladık. Ve o günden itibaren kül depolama sahamıza kül atığı gönderimi yapmıyoruz. Santralde faaliyetler sonucu açığa çıkan külün tamamı yurtiçi ve başta Avrupa ile Amerika olmak üzere tüm dünya piyasalarına yan ürün olarak satılmaktadır.

 • İşletme olarak içilebilir su kaynaklarının değerini çok iyi biliyoruz. Bu sebeple üretim sistemlerinin hiçbir basamağında yüzeysel yahut yeraltı suyu kullanmıyor ve tüketmiyoruz. Ünite soğutma sistemleri için temassız kapalı devre deniz suyu hatları kullanıyoruz. İşletme ünitelerinde gerekli olan buhar ve su için ise deniz suyunun yüksek standartta arıtımı ile su sağlıyoruz. Tüm bu kullanımlarda atıksu oluşması durumunda öncelikle suyu yeniden kullanıyor eğer mümkün değil ise atıksu karakterine uygun dizayn edilmiş atıksu arıtma tesislerimiz ile arıtımını sağlıyoruz. Deşarj ettiğimiz suyun deniz ekosistemi ve kıyı şeridi yaşam alanları için etkilerini en aza indirmek amacıyla dağılım modellemeleri yapılmış ve deniz tabanına yerleştirilmiş bir kilometreden uzun Derin Deniz Deşarj Hattı kullanıyoruz.

 • Deniz yaşam alanlarının insan kaynaklı çöplerden uzak tutulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Mavi Projesi’ni destekliyor ve bir paydaş olarak organizasyonlara katılım noktasında elimizdeki imkanları seferber ediyoruz. Plajlar, kayalık alanlar, yağmur suyu deşarj noktaları ve deniz yüzeyinde yaptığımız planlı temizleme çalışmaları ile gözlemlenen atıkların uzaklaştırması ve uygun şekilde geri dönüşüm ve bertaraf işlemlerinin yapılması için azami çaba gösteriyoruz.

 • Sadece kıyılarımızın temizliği değil limanımızdaki lojistik faaliyetleri kapsamında gemi hareketliliğini de sürekli kontroller ile izliyoruz. Limanımızda yahut yakın çevrede yaşanabilecek olumsuz bir gemi faaliyetine karşın meydana gelebilecek deniz kirliliğine müdahale için Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil müdahale Planları kapsamında bariyerler, toplama ekipmanları ve eğitimli personeli her daim hazır bulunduruyoruz.

 • MARPOL kapsamında İşletmemizde bulunan Atık Kabul Tesisimiz ile uzun seyir süresi sonrası limanımıza yanaşan gemilerin sintine, slaç, atık yağ, evsel ve ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar gibi atıklarını alarak deniz alanlarının temiz kalması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

 • İşletmemizde tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıklar, tıbbi atıklar, atık yağlar, atık piller gibi birbirinden ayrı özellikleri olan atıkları kaynağında ayrı biriktiriyor ve Bakanlıkça onaylı Geçici Atık Depolama Sahamızda depoluyoruz. Atıkların sevkiyatını da özel araçlar ve özel lisanslı tesislere yaparken öncelikle atıkların geri dönüşümünü mümkün değil ise bertarafını sağlıyoruz. Bakanlıkça 2019 yılı içerisinde uygulamaya alınan Sıfır Atık Projesini destekliyor ve işlemlerimizde bu yönergelere uymaya azami dikkat ediyoruz.

 • İşletmemizin üretime başlamasına müteakiben hava, su, deniz ve yeraltı suyu alanlarında izleme faaliyetlerine hızlıca entegre olduk. Bu kapsamda yakma bacalarımızın her birinde ayrı ayrı olmak üzere 24 saat sürekli ölçüm, kayıt ve izleme sistemleri (SEÖS - Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi) bulunmaktadır. Bu sistemler bakanlık veri tabanları ile entegre şekilde 7/24 çalışmakta ve emisyon değerlerimizin ulusal standartlara uygunluğunu ölçümlemektedir. Yaptığımız yatırımların karşılığı olarak standartların çok altında emisyon salınımı ile sektörümüzde “çevreci işletmecilik” tanımını daha ileriye taşımak için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz.

 • Hava Kalitesi ölçümleri kapsamında Bakanlık çevrimiçi sistemi (MELBES - Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi) ile dijital ve rastgele olarak ataması yapılan Bakanlık ve TÜRKAK tarafından belgelendirilmiş Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları tarafından rutin ölçümlerimiz yapılmaktadır. Farklı periyotlar halinde yakma bacaları, toz toplama üniteleri, düzenli depolama tesisi, işletme içi ve yakın çevresinde alan kaynakları ölçümler olarak yaklaşık 80 farklı noktada 600’den fazla tekil parametrenin kontrolü, ölçümü, raporlanması ve gerekli durumlarda emisyon modellemesi yapılmaktadır. Tüm bu ölçüm ve raporlamalar Bakanlıkların farklı kademelerine raporlanmaktadır.

 • İşletmemizde Sürekli olarak Sera Gazı İzleme’leri yapılmakta, kayıt altına alınarak Bakanlık ilgili birimlerine raporlanmakta ve her yıl Bakanlıkça ve TÜRKAK tarafındanyetkilendirilmiş bağımsız denetçiler tarafından titizlikle kontrol edilip denetlenmektedir.

 • İşletmeye geçtiğimiz dönem içerisinde hızlıca adapte olduğumuz bir diğer sürekli izleme sistemi de su deşarj hattımız üzerinde bulunan SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) yapısıdır. Bakanlıkça belirlenen parametreler 7 gün 24 saat bakanlık veri tabanları ile entegre şekilde ölçüm, değerlendirme ve kayıt yapmaktadır. Bu şekliyle deşarj ettiğimiz suyun değerlerinin ulusal standartlara uygunluğunu ölçümlemekte ve kaydedilmektedir.

 • Su Kirliliği ölçümleri kapsamında Bakanlık çevrimiçi sistemi (MELBES - Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi) ile dijital ve rastgele olarak ataması yapılan Bakanlık ve TÜRKAK tarafından belgelendirilmiş Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları tarafından rutin ölçümlerimiz yapılmaktadır. Atıksu, Deniz Suyu Kalitesi ve Yeraltı Suyu İzlemeleri kapsamında deşarj noktaları, deşarj alanları, deniz yüzeyi ve tabanı, düzenli depolama tesisi ve yeraltı suyu izlemesi olarak bir yıl içerisinde yaklaşık 13 farklı noktada 700’den fazla tekil parametrenin kontrolü ve ölçümü yapılmaktadır. Tüm bu ölçüm ve raporlamalar Bakanlıkların farklı kademelerine raporlanmaktadır.

 • Tüm bu faaliyetlerimizi çevreye, insana, hukuksal normlara olan sorumluluğumuz kapsamında şeffaflıkla yürütüyoruz.

  Bu kapsamda işletmemiz ÇED Raporu, Entegre Çevre İzin ve Lisansı (Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Derin Deniz Deşarjı, Düzenli Depolama Tesisi, Atık Kabul Tesisi), Geçici Atık Depolama İzni, Arıtma Tesisleri Onayları, Atık Yönetim Planı ve Beyanları, Aylık Faaliyet Raporları, Yıllık İç Tetkikler, Toprak Kirliliği Beyanları, Sera Gazı Raporlamaları, Kimyasal Beyanları ve Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi çalışmaları ve bunun dışında birçok resmi beyan ve raporlama süreçlerini takip etmekte ve ilgili idarelere sunmakta ve bu süreçleri titizlikle takip etmektedir.

 • Tüm çevresel önlemler ve kontrollerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi için çalışma arkadaşlarımızın her birinin desteği ve hasssasiyetine ihtiyaç duymaktayız. Bu sebeple yıl içerisinde farklı konularda teknik veya genel içerikler ile eğitimler, sunumlar, toplantılar, gözden geçirme ve iç denetim faaliyetleri ile her zaman zinde ve güncel olmaya gayret ediyoruz..

...